Erkende BIG psychotherapie

Wat is een psychotherapeut?

Psychotherapeut is een van de beroepen in de gezondheidszorg waarvan de registratie bij wet geregeld is in de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). De psychotherapeut is een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling van problematiek die complexer is en meer in de persoonlijkheid van de clënt geworteld is. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken en heeft oog voor zowel het individu als het betrokken systeem van gezin, groep of bedrijf.

Het BIG-register

Het beroep psychotherapeut is sinds 1 april 1998 geregeld in de wet BIG. Deze wet regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen en de opleidingseisen. Alleen wie voldoet aan de wettelijke opleidingseisen kan zich laten inschrijven in het register. En alleen wie in het register is ingeschreven, mag de beroepstitel psychotherapeut voeren. De overheid beheert het register van psychotherapeuten. Voor BIG-geregistreerden geldt het publiekrechtelijk tuchtrecht.

Het verschil tussen psychotherapeut, gezondheidspsycholoog, klinisch psycholoog en psychiater

Behalve de psychotherapeut zijn nog twee andere BIG-beroepen wettelijk bevoegd tot het behandelen van cliënten door middel van psychotherapie: de klinisch psycholoog en de psychiater. Een gezondheidspsycholoog (ook wel gz-psycholoog genoemd) is alleen bevoegd tot het uitvoeren van psychotherapeutische deeltechnieken.

Psychotherapeuten richten zich specifiek op de psychotherapeutische behandeling van psychische problematiek die de ontwikkeling en/of het functioneren van de cliënt belemmert. De problematiek kan geworteld zijn in de persoonlijkheid van de cliënt en is daardoor vaak sterk verweven met diens relationele context. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de cliënt en diens relationele context te verduidelijken. De behandeling kan er vervolgens op gericht zijn meer begrip voor deze context te krijgen en eventueel veranderingen aan te brengen.

De problematiek die een psychotherapeut behandelt, onderscheidt zich daarmee van enkelvoudige, recent ontstane psychische en psychosociale problemen die bijvoorbeeld een gz-psycholoog in de eerste lijn in een beperkt aantal sessies begeleidt of behandelt. De gz-psycholoog beheerst een aantal psychologische interventies en psychotherapeutische deeltechnieken, die vaak klachtgericht zijn.

De opleiding tot klinisch psycholoog is alleen toegankelijk voor gz-psychologen. De klinisch psycholoog is opgeleid in de psychotherapie op een niveau dat gelijkwaardig is aan dat van de psychotherapeut, en heeft daarnaast expertise op het gebied van complexe diagnostiek, toegepast wetenschappelijk onderzoek, innovatie en management. Klinisch psychologen beheersen psychotherapie als onderdeel van een breder beroepsprofiel.

De opleiding tot psychiater is alleen toegankelijk voor artsen. Behalve over specialistische (psychiatrische) expertise beschikken psychiaters over therapeutische kennis en vaardigheden op het niveau van de psychotherapeut. Psychiaters mogen, zoals alle artsen, ook medicijnen voorschrijven.