BIG psychotherapie

Wat is een psychotherapeut?

Het beroep psychotherapeut is één van de beroepen in de gezondheidszorg waarvan de registratie bij wet (Wet BIG) geregeld is. De psychotherapeut is een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken en heeft oog voor zowel het individu als het betrokken systeem van gezin, groep of bedrijf.


Het BIG-register

Het beroep psychotherapeut is sinds 1 april 1998 geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen en de opleidingseisen. Alleen wie voldoet aan de wettelijke opleidingseisen kan zich laten inschrijven in het register. En alleen wie in het register is ingeschreven, mag de beroepstitel 'psychotherapeut' voeren. De overheid beheert het register van psychotherapeuten.
Voor BIG-geregistreerden geldt het publiekrechtelijk tuchtrecht. Ernstige overtredingen kunnen worden gemeld bij het Regionaal Tuchtcollege (zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl). Bevoegdheidsbeperkingen leiden tot een aantekening bij de inschrijving of tot doorhaling van de inschrijving.

Let op: er zijn mensen die aangeven dat zij 'therapeut' zijn met een 'praktijk voor psychotherapie' of die zichzelf 'psychotherapist' noemen. Veelal wordt daarbij aangegeven dat men een 'Europees certificaat' (European Certificate for Psychotherapy, EPC) heeft of dat de gevolgde opleiding is erkend door de European Association for Psychotherapy (EAP) of de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP). Het ECP betreft een soort 'diploma' dat wordt uitgereikt door de EAP. Alleen de Oostenrijkste wetgeving erkent dit certificaat.

Een groot deel van de Nederlandse ECP-houders heeft de opleiding gevolgd bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. Deze opleiding leidt op geen enkele wijze op tot een inschrijving in het Register Psychotherapeut van de overheid (BIG-register) of tot het mogen voeren van de wettelijk beschermde beroepstitel of het gebruik van een "gelijkende benaming dan wel een op die titel betrekking hebbend onderscheidingsteken" van een bij wet geregelde titel.

Wanneer u titelmisbruik signaleert, kunt u dit - zo mogelijk met verwijzing naar een website - per mail doorgeven aan de NVP (nvpst@euronet.nl). Wij geven de melding door aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Verschil tussen psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog en psychiater

Behalve de psychotherapeut zijn nog twee andere BIG-beroepen wettelijk bevoegd tot het behandelen van patiënten door middel van psychotherapie, namelijk de klinisch psycholoog en de psychiater. De gezondheidspsycholoog daarnaast (ook wel gz-psycholoog genoemd) is alleen bevoegd tot het uitvoeren van psychotherapeutische deeltechnieken.
De psychotherapeut richt zich heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van psychische problematiek die de ontwikkeling en/of het functioneren van de patiënt belemmert. De problematiek kan geworteld zijn in de persoonlijkheid van de patiënt en daardoor vaak sterk verweven met diens relationele context. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te verduidelijken. De behandeling kan er vervolgens op gericht zijn meer begrip voor deze context te krijgen en eventueel veranderingen aan te brengen.
De problematiek die een psychotherapeut behandelt, onderscheidt zich daarmee van enkelvoudige, recent ontstane psychische en psychosociale problemen die bijvoorbeeld een gz-psycholoog in de eerste lijn in een beperkt aantal sessies begeleidt of behandelt. De gz-psycholoog beheerst een aantal psychologische interventies en psychotherapeutische deeltechnieken die veelal programmatisch en klachtgericht zijn.

De opleiding tot klinisch psycholoog is alleen toegankelijk voor gz-psychologen. De klinisch psycholoog is opgeleid in de psychotherapie op een niveau gelijkwaardig aan dat van de psychotherapeut, en heeft daarnaast expertise op het gebied van complexe diagnostiek, toegepast wetenschappelijk onderzoek, innovatie en management. Klinisch psychologen beheersen de psychotherapie als 'facetdeskundigheid', als onderdeel van een breder beroepsprofiel. Bij zowel klinisch psychologen als psychiaters, eveneens een bij wet geregeld specialistisch beroep, kan psychotherapie deel uitmaken van de kerntaak.
De opleiding tot psychiater is alleen toegankelijk voor artsen. Behalve over specialistische (psychiatrische) expertise beschikken psychiaters over therapeutische kennis en vaardigheden op het niveau van de psychotherapeut. Psychiaters mogen, zoals alle artsen, ook medicijnen voorschrijven.
In mijn site vindt U veel informatie en ik raad U aan om het te lezen.Onder het kopje "De therapeut"kunt U klikken op BIG psychotherapie.Daar zult U informatie vinden over het verschillen tussen een eerste lijn psycholoog en psychiater.
Onder het kopje "Behandelingen" kunt u klikken op "Indicatie psychotherapie" en de indicatie voor psychotherapie vinden en ook hoe het gefinancieerd wordt.